Solvarme

Maj 2014

_________________________________________________________________________

 Maj 2013 

 • Følg med i byggeriet via vore 2 webcameraer. 
  Side med webcams nedlagt 20.december 2013

Februar 2013

 • Kom til 1. spadestik til Solfangeranlægget. 
  Andelshaverne og interesserede indbydes hermed til at overvære igangsætningen af opførelsen af Dronninglund Fjernvarmes Solfangeranlæg 
  Fredag den 15. marts 2013 kl. 1300 på adressen: Lunderbjerg 8, Dronninglund.
  (den gamle grusgrav ved Nordre Ringgade) 
  I teltet serveres en forfriskning 
  Med venlig hilsen 
  Bestyrelsen 

Oktober 2012

 • 10 oktober udløb klagefristen for den ny lokalplan med tilhørende VVM redegørelse. Der var ved fristens udløb ikke fremsat nogen indsigelser der vil bremse anlægget. Så nu begynder vi snart på byggeriet. Vi regner med at tage det første spadestik i foråret 2013 når frosten er gået af jorden. Se artikel i Nordjyske her

 


August 2012


Maj 2012

 • 23. maj. Byrådet har på møde den 23. maj godkendt: Lokalplanforslag nr. 32-T-14.2 "Solfanger anlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund" og forslag til kommuneplantillæg nr. 17.

 


December 2011

 • 16. december. Natur- Og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagen om hvorvidt Brønderslev Kommune skulle have lavet en VVM redegørelse eller ej. Afgørelsen er, at der SKAL laves en VVM redegørelse i forbindelse med en ny lokalplan. Der ændres ikke på projektet i den forbindelse. Se afgørelsen her

 


September 2011

 • 29. september. Natur- Og Miljøklagenævnet har truffet den afgørelse at foreningen "Venner af Hovedgårdens Mark" ikke kan anses for klageberettiget. Nævnet kan derfor afvise klagerne fra den 23.- 24. august. Se nævnets afgørelse her
   
 • 27. september. Generalforsamling i Dronninglund Fjernvarme.
  Læs bestyrelsens beretning.

 


August 2011

 • 24. august. I dagene efter mødet klager personkredsen over kommunens dispensationer for skovbyggelinie og beskyttelseslinierne til gravhøjen. og for første gang optræder klagerne under navnet: "Foreningen Venner af Hovedgårdens Mark". Naboerne på Hjallerupvej er nu oppe på at have klaget 5 gange over kommunens afgørelser.
   .
 • 22. august holdes mødet med klagerne. Der kommer ikke noget resultat af mødet.
   
 • 16. august. Indlæg i ØA.  "Solvarmeanlægget forsinkes af klager...." læs det her
   
 • 12. august. Bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme inviterer i et åbent brev naboerne fra Hjallerupvej til møde for at finde en løsning så klagen over Brønderslev Kommune trækkes tilbage. Mødet berammes til den 22. august. Se indkaldelsen her
   
 •  9. august. Debatindlæg fra Christen Bager i ØA. Se indlægget her

Juli 2011

 • 22. juli. 2 af de 5 naboer på Hjallerupvej klager nu over, at kommunen har givet tilladelse til prøveboring i grusgraven ved Lunderbjerg.

 • 11. juli, kommunen udsteder projektgodkendelse

Juni 2011 

 


Maj 2011

 • 26. maj holdes mødet med kommunen og de naboer, som har klaget.
   
 • 25. maj vedtager Brønderslev Kommune lokalplanen.
   
 • 10. maj inviterer Bestyrelsen til møde med de 5 ejendomme på Hjallerupvej syd for anlægget, som har klaget.
   
 • 4.  maj. På den ekstraordinære generalforsamling har andelshaverne stemt JA!
   
 • Så er vi nået så langt i projektet, at vi kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamlling den 4. maj kl. 19:00

April 2011

 • 26. april. Denne brochurer blev husstandsomdelt for at gøre opmærksom på generalforsamlingen. Se brochuren her
   
 • 25. april. Artikel i Østvendsyssel Avis med debatindlæg fra Ib Hansen og bestyrelsens kommentarer hertil. Læs artiklen her 

Februar 2011

 • 4, februar klager Agri Nord og 5 naboejendomme på Hjallerupvej til Natur- og Miljøankenævnet over Brønderslev Kommunes miljøvurdering af projektet.

Januar 2011

 • Lokalplanen er i offentlig høring frem til den 8. marts 2011. 

August 2010

 • Brønderslev Kommune udgiver en debatfolder om projektet. 

Sol over Dronninglund Fjernvarme!

I Danmark har vi forpligtiget os til at være med til at reducere klimapåvirkningerne. Solvarme er et særdeles effektivt middel til dette. Solvarme leveret som fjernvarme er et reelt og helt CO2-frit alternativ, der kan erstatte fossilt brændsel på fjernvarme- eller kraftvarmeværkerne. Yderligere fordele er, at solvarmen kan træde i stedet for ressourceknap biomasse til varmeproduktion og være med til at øge fleksibiliteten i elsystemet ved at frigøre motorerne på kraftvarmeværkerne fra varme­produktionen.

Dronninglund Fjernvarme har ambitioner om verdens største solvarmeanlæg i kombination med sæsonlager og varmepumper. Der er planer om 35-40.000 kvadratmeter solfangere som sammen med sæsonlager og varmepumper skal dække over halvdelen af byens varmebehov med vedvarende energi.

Solvarmeanlægget bliver dobbelt så stort som det største. der findes i øjeblikket: anlægget i Marstal på Ærø. Desuden er der planer om et sæsonlager på 50-100.000 m3, der således bliver 5-10 gange større end verdens største lager, der også findes i Marstal.

Fordele ved solvarme:

 • CO2-reduktioner: solvarme forårsager ingen CO2-emissioner.
 • Forsyningssikkerhed: Leveringen af solvarme er sikker, og der kommer ingen rationeringer eller problemer med leveringen af energikilden, der anvendes til varmeproduktionen.
 • Der produceres mere end 20 gange så meget varme på en hektar, hvis der opstilles solvarme, som hvis arealet udnyttes til dyrkning af biomasse.
 • Solvarme kan være med til at øge reguleringsmulighederne i elsystemet og f.eks. indpasning af flere vindmøller.
 • For fjernvarmeværkerne er varmeprisen sikker: varmeprisen fra solvarmeanlægget kendes for de næste 20 eller 25 år, idet investeringerne foretages nu, og stigninger i brændselsomkostninger ikke giver overraskelser i fremtiden.

Solvarme i Danmark
Danmark er det land i verden, der har flest kollektive solvarmeanlæg, hvilket dog også hænger sammen med udbredelsen af fjernvarme. På sydlige breddegrader med megen sol er det naturligt at anvende solen til brugsvandsopvarmning. Danmark ligger i et område, som også er specielt velegnet til anvendelse af solvarme til opvarmningsformål, fordi der her er et varmebehov på årstider, hvor der også er så meget sol, at der kan hentes tilstrækkelig energi til rumopvarmning.

Sæsonlager
Et solvarmeanlæg producerer naturligvis mest varme om sommeren, hvor behovet ikke er så stort. Så hvis en væsentlig del af et fjernvarmeområdes varmebehov skal dækkes med solvarme, er der brug for sæsonvarmelager. Et meget stort hul i jorden fores med plastic og dækkes med et låg af isolering, således at der holdes på både vandet og varmen. På den måde er der varme i lageret helt hen i november.

Varmepumpe
I projektet indgår også en eller flere varmepumper, som - populært sagt - med et mindre elforbrug hæver temperaturen fra et lavt niveau til et højere niveau. En varmepumpe kan f.eks. udnytte den varme, der er i jorden året rundt, eller i kombination med solvarme den lave temperatur, som solvarmeanlægget kan levere om vinteren.

Et innovativt projekt
Projektet er innovativt, idet så stort et solvarmeanlæg med sæsonlager og varmepumpe ikke er set før. Slet ikke i kombination med et kraftvarmeværk, der også producerer elektricitet. Dette giver ekstra udfordringer, idet kraftvarmeværket skal tænke solvarmen ind i den daglige drift. Til gengæld giver solvarmen, sæsonlageret og varmepumperne en unik mulighed for, at kraftvarmeværkerne kan være med som spillere på elmarkedet og på den måde være med til, at der f.eks. kan indpasses flere vindmøller. Den tænkte varmepumpe er en nyudviklet type, der har store perspektiver for kraftvarmeværkerne.

Rammebetingelser for solvarme og varmepumper
Idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget, skal der søges godkendelse ved kommunen. Solvarme anses ikke for et brændsel,, og derfor er der principielt ikke noget problem i at erstatte en del af de afgiftsbelagte brændsler med solvarme. Desværre er der andre hindringer for solvarmen og varmepumperne.

Afgiftsfritagelse
Varmepumperne har ikke ideelle rammebetingelser. Kun hvis den varme, der allerede anvendes, er afgiftsbelagt, kan der opnås en reduceret afgift i lighed med de nyligt indtrådte regler for elpatroner. Der må arbejdes for at ændre dette, således at al el til varmepumper afgiftsfritages.

Tilskud
Idet projektet er innovativt og det første af sin art, er det nødvendigt med et tilskud for at kompensere for den risiko, som værket påtager sig ved at etablere anlæggene.

Godkendelse og samfundsøkonomi
I forbindelse med ansøgning om godkendelse skal der laves en samfundsøkonomisk analyse. Her kan det i øjeblikket være vanskeligt at få en positiv samfundsøkonomi pga. de forudsætninger som Energistyrelsen har opstillet. F.eks. forudsættes meget lave naturgaspriser, der tilmed falder, og desuden anvendes en meget høj kalkulationsrente, der betyder, at det kan være vanskeligt at få samfundsøkonomi i tiltag, der ligger langt ude i fremtiden.

Hvordan samfundsøkonomien vil falde ud ved erstatning af en del af varmen i Dronninglund, kan være vanskeligt at vurdere på forhånd. Her må en nærmere beregning til. Skulle samfunds­økonomien være negativ med de forudsætninger, der foreligger, er det muligt at søge en dispensation.

Der er altså flere områder, hvor der kunne arbejdes på at skaffe bedre betingelser for et projekt som det i Dronninglund, hvor naturens egne energikilder anvendes til CO2-fri varme. Hvis rammebetingelserne forbedres, vil det også kunne være attraktivt for andre værker.

//