Projekt Elektrisk Varmepumpe

D. 26.09.2018 er projektet indstillet da der på generalforsamlingen blev stemt om nedenstående forslag. følgende er uddrag fra referatet:

Ole Th. Kristensen havde yderligere stillet følgende forslag:
"Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.'s planlægning om anvendelse af grundvand til energifremstilling nu og i fremtiden stoppes med omgående virkning."
Ole Th. Kristensen motiverede forslaget med hensynet til sikring af grundvandet.
Allan Mogensen fremførte, at der nok ikke er tvivl om, at drikkevandet skal beskyttes, og at man skal overveje dette ved afstemningen.
Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat:
Der er afgivet 43 stemmer, heraf 6 blanke: For forslaget 25, imod forslaget 12

Forslaget er herved vedtaget.

----------------------------------------------------------------------------------------------

For at sikre varmeforsyning på et miljømæssigt sikkert grundlag, og til en gunstig pris, har Dronninglund Fjernvarme påbegyndt et varmepumpeprojekt, hvor elektrisk drevne varmepumper skal sikre varmeforsyningen til Dronninglund. 

Da projektet opfylder regeringens målsætning om overgang til vedvarende energi og effektiv anvendelse af overskudsstrøm, har vi opnået støtte på 4.500.000,- kr. fra Energiministeriet. 

Projektet er også med til at opfylde Brønderslev Kommunes ønske om at være en klimakommune.

Læs VVM rapporten her

Se projektforslaget

Brønderslev Kommune har den 20. September 2017 udsendt Miljørapport med VVM-Redegørelse for etablering af grundvandsbaseret varmeanlæg ved Dronninglund Fjernvarme.

Rapporten viser at der for samfundet er store fordele ved sådan et anlæg. Forbruget af fossile brændsler reduceres og dermed reduceres også CO2 udledningen. Anlægget udnytter vindmøllestrøm på de tidspunkter hvor der er overskudsstrøm herved undgår man at skulle sælge strøm billigt til Tyskland, Norge og Sverige. Projektet opfylder Regeringens målsætning om at mindske Danmarks afhængighed af fossile brændsler idet Danmarks egenproduktion af olie og gas fra Nordsøen falder markant i de kommende år og Danmark vil i højere grad blive afhængig af import fra Mellemøsten og Rusland.

Projektet opfylder således regeringen målsætning om overgang til vedvarende energi og effektiv anvendelse af overskudsstrøm. Energistyrelsen har da også støttet projektet med et tilskud på kr. 4.500.000,-

Lokalt er projektet med til at understøtte Brønderslev kommune i kampagnen om at være klimakommune, som er et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening. Brønderslev Kommune er derigennem forpligtet til at reducere sin CO2 udledning med 2% årligt.

VVM-Redegørelsen er et meget omfattende studie i alle miljø- og ressourceforhold hvor specielt projektets indflydelse på grundvandsforekomsterne har været i fokus. Redegørelsen viser at projektet ikke får nogen indvirkning på grundvandets kvalitet, mængde og kemi.

For Dronninglund By betyder projektet at varmeprisen stabiliseres samtidig med at byen får en ren og bæredygtig energiproduktion. En stabil varmepris er med til at sikre bosætning i byen og bevare den lokale dagligvarehandel.

Med projektet imødegår Dronninglund by at blive ramt økonomisk når et el-produktionstilskud på ca. 3,7 millioner kr. bortfalder med udgangen af næste år.

 Dronninglund Fjernvarme har i forundersøgelsesfasen brugt ca. 2,5 millioner kr. For at sikre tilbundsgående undersøgelser af projektets påvirkning af miljø og vandressourcer. Resultaterne heraf viser at der er god samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og brugerøkonomi i at realisere projektet.

VVM-Redegørelsen kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside.