Åbent brev til Brønderslev Kommune

5. september 2018

Dronninglund Fjernvarmes bestyrelse har idag sendt vedhæftede åbne brev og notat til Brønderslev Kommune.
Brev og notatet beskrive de nyeste fakta om Vores EL-varmepumpe projekt. 

Dronninglund Fjernvarmes bestyrelse kan fremhæve følgende fra notatet:

 Projektets oppumpning og recirkulering foregår uden for området for drikkevandsinteresser.

 Projektet medfører ingen risiko for grundvandskvaliteten hos Østvendsyssel Råvandsforsyning.

 Projektet påvirker ikke Råvandsforsyningens muligheder for forsyning med drikkevand til interessenterne.

 Projektet påvirker ikke muligheder for markvanding i området, ligesom der er stor kapacitet til yderligere tilladelser. I figur 3 ses at grundvandet i september måned ligger stabilt i kote 28, dette er incl. de mængder der er givet markvandingstilladelser til.

 Vandet recirkuleres lodret til samme grundvandsmagasin. Cirkulation af grundvandet er allerede påbegyndt i første vintersæson og foregår løbende således at recirkuleringen kan sammenlignes med nedpumpning.

 Drænfeltet placeres på et område der er fri for forurening - feltet er altså ikke placeret på en gammel losseplads, ligesom der heller ikke forefindes losseplads nedenfor drænfeltet, Jfr. figur 4 og 5 samt teksten hertil.

 Projektet medfører ingen forurening i drænfeltet, idet vandets recirkulering (lukket system) foregår i 2 til 6 meters dybde. Vandet, der recirkuleres er rent ifølge kommunens VVM-rapport, og eventuel forurening fra de øvre jordlag som nedsiver med regnvand vil ifølge VVM-rapport blive fortyndet 10.000 gange.

For god ordens skyld gøres opmærksom på at der er god positiv samfundsøkonomi, selskabs-økonomi og brugerøkonomi i projektet.

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne understrege, at anlægget vil medføre en betydelig reduktion af CO2-, metan- og NOx- udledning samt at alle beregninger viser, der ikke er nogen risiko ved projektet hverken for drikkevandsinteressenter eller markvandere.

DOWNLOAD
Brev til Brønderslev Kommune.pdf
DOWNLOAD
Notat fra PlanEnergi.pdf